STT Người mua Điện thoại Ngày đặt Mã vận đơn Tổng tiền(đ)
{{$index--1}} {{o.fullname}} {{o.customerid}} {{o.order_date}} {{o.track}} {{o.price | number}}
Tổng doanh thu {{data.total | number}}