MH{{o.billid}}, {{o.order_date}}

Người nhận: {{o.fullname}}

Điện thoại: {{o.customerid}}

Địa chỉ: {{o.address}}

Ghi chú: {{o.note}}

Tổng tiền thu hộ (COD): {{o.total | number}} đ Tổng tiền: (Không thu COD)
  Sản phẩm Số lượng Đơn giá (đ)
{{i.name}} {{i.quantity}} {{i.price | number}}
Tổng tiền thu hộ (COD): {{o.total | number}} đ Tổng tiền chuyển khoản: {{o.total | number}} đ