Ngày mua Người mua Xem thêm Trạng thái Ghi chú Mã bưu
{{o.order_date | limitTo: 10}} {{o.fullname}} Chi tiết {{o.status_name}} {{o.note}} {{o.track}}