Ngày mua Người mua Thông tin Trạng thái Ghi chú Vận đơn Thanh toán Thao tác
{{o.order_date | limitTo: 10}} {{o.fullname}} Chi tiết {{o.status_name}} {{o.note}} {{o.track}} {{o.track}} hiển thị sau 24h

Đã thanh toán

Khi nhận hàng