STT Sản phẩm Số lượng Tổng tiền(đ)
{{$index--1}} {{o.ten_sp}} {{o.quantity}} {{o.price | number}}
Tổng tiền bán {{data.total | number}}
Tổng doanh thu {{data.total_ctv | number}}